Registrace

Registrace do tradingpool.cz

Required Information (požadované informace)

Zadejte přezdívku, pod kterou se chcete registrovat

Zadejte heslo pro Vaše uživatelské jméno. Heslo je citlivé na velká a malá písmena.

Zadejte platnou emailovou adresu.

type "broker" in reverse ...(answer: "rekorb")

Sierra Chart Account

Forum rules (Pravidla fóra)

In order to proceed, you must agree with the following rules: (Pro dokončení registrace musíte souhlasit s následujícími pravidly:)

Forum rules (česky dole)

Registration to this forum is free! We do insist that you abide by the rules and policies detailed below. If you agree to the terms, please check the 'I agree' checkbox and press the 'Complete Registration' button below. If you would like to cancel the registration, click here to return to the forums index.

Forum Rules

The Subscriber is responsible for the content (text, document, images, video and other files, etc.) and the posts he / she inserts into the online forum environment and bears full responsibility for all the actions he / she has done here. By sending or inserting data or contributions, the subscriber guarantees that it does not infringe the copyrights of third parties.

The inserted data and contributions are the view of the participant - author of the contribution; the participant is responsible for his own views. Provider is not responsible for the accuracy and veracity of posts and data uploaded to the online forum environment by a participant or by third parties (visitors, etc.), is not responsible for their content and is not liable for any damages caused by them.

The Subscriber notes that trading on capital markets is affected by unforeseeable events and even if the trader trades in accordance with the business strategy provided, losses or profits may occur. Above all, trading with financial leverage products, such as foreign currencies, financial derivatives and commodities, can be very speculative, and losses and profits can go through dramatic and rapid reversals. Every trader who trades on the capital market hereby confirms that he trades at his own discretion and is aware of these risks.

Pravidla fóra

Registrace do fóra je zdarma! Pokud souhlasíte s pravidly fóra označtě 'Souhlasím' checkbox a odešlete tlačítkem 'Dokončit registraci'. Pokud chcete zrušit registraci, klikněte sem pro návrat na úvodní stránku.

Účastník odpovídá za obsah (text, dokument, obrázky, video a jiné soubory apod.) a příspěvky, které vkládá do fóra a nese plnou zodpovědnost za veškeré úkony jím zde činěné. Odesláním nebo vložením dat či příspěvků účastník zaručuje, že jejich obsah neporušuje autorská práva třetích osob.

Účastníkem vložená data a příspěvky jsou názorem účastníka – autora příspěvku – a je doporučeno takto k nim přistupovat; účastník odpovídá za vlastní uvedené názory. Poskytovatel neodpovídá za správnost a pravdivost příspěvků a dat vložených fóra účastníkem nebo třetími osobami (návštěvníky apod.), nenese za jejich obsah žádnou zodpovědnost a neodpovídá za škody jimi případně způsobené.

Účastník bere na vědomí, že obchodování na kapitálových trzích je ovlivněno nepředvídatelnými jevy a i v případě, že účastník obchoduje v souladu s poskytnutou obchodní strategií, může dojít ke ztrátám nebo ziskům. Především obchodování s produkty využívajícími finanční páku, jako např. cizími měnami, finančními deriváty a komoditami, může být velmi spekulativní a ztráty i zisky mohou procházet dramatickými a rychlými zvraty. Každý účastník, který obchoduje na kapitálovém trhu, tímto stvrzuje, že obchoduje na základě vlastního rozhodnutí a je si vědom těchto rizik.

Provozovatel tradingpool.cz si vyhrazuje právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzavřít obsah z jakéhokoliv důvodu.


Kontakty | Prohlášení provozovatele | Obchodní podmínky
RECYCLING SERVICE, © 2016
Internetové stránky intraday.cz a služby provozuje RECYCLING SERVICE s.r.o.

Single Sign On provided by vBSSO