×

  Avatar
×

  Avatar

Omlouvám se...

Toto video je určeno pro členy skupiny.

Kolik stojí členství?

×

  Avatar

Omlouvám se, ...

Toto video je určeno pro členy skupiny.

Kolik stojí členství?

intraday.cz : projekt Login | Register

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky obsahují úpravu práv a povinností mezi společností RECYCLING SERVICE s.r.o. se sídlem Cimburkova 593/4, Ponava, 612 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 16909 (dále též jen „poskytovatel“), a účastníkem kurzu či produktu poskytovaného poskytovatelem (dále též jen „účastník“) a jsou nedílnou součástí smlouvy mezi těmito osobami uzavírané. Předmětem této smlouvy je zejména závazek poskytovatele plnit účastníku tím, že mu poskytne vzdělávací produkt (dále též jen „Kurz“), který si účastník objednal, a závazek účastníka za toto uhradit poskytovateli úplatu.

2. Vznik smlouvy 

i. Smlouva mezi poskytovatelem a účastníkem vzniká zaplacením ceny dle nabídky poskytovatele. Po připsání úhrady ceny na účet poskytovatele jsou účastníku poskytovatelem zpřístupněny všechny části webu tradingpool.cz a intraday.cz dle podmínek Kurzu. ii. Účastník výslovně souhlasí s tím, aby plnění poskytovatele bylo účastníku poskytováno před uplynutím zákonné 14denní lhůty pro odstoupení účastníka od této smlouvy.

3. Přihlašovací údaje

i. Přihlašovací údaje jsou nepřenosné a účastník je povinen: - uchovávat své přihlašovací údaje v tajnosti, - nepředávat své přihlašovací údaje třetím osobám; v případě porušení některé z těchto povinností: - odpovídá účastník poskytovateli za škodu tím způsobenou. ii. Jestliže má účastník podezření na možnost zneužití či zpřístupnění svých přihlašovacích údajů jiné osobě, informuje bez zbytečného odkladu poskytovatele, který zajistití účastníkovi nové přihlašovací údaje.

4. Způsob poskytnutí plnění poskytovatele

Online prvky Kurzu budou poskytnuty s využitím služeb třetí strany clickwebinar.com, kde budou zaznamenávány a spolu s dalšími materiály poskytnuty účastníkům v archivu na webových stránkách poskytovatele tradingpool.cz a intraday.cz. Rozsah zpřístupněných materiálů se bude odvíjet od specifických podmínek konkrétního kurzu, které budou součástí  nabídky.

5. Garance vrácení peněz

i. Účastník má právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření, tj. od připsání smluvené ceny Kurzu na účet poskytovatele. ii. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí účastník odstoupení doručit poskytovateli na e-mailovou adresu info@tradingpool.cz a intraday.cz formou jednostranného právního jednání. iii. Pokud účastník odstoupí od této smlouvy ve lhůtě dle tohoto článku, vrátí poskytovatel účastníku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel. Účastník je povinen uvést v odstoupení číslo účtu, na který mu mají být vráceny platby od něj poskytovatelem přijaté; v případě, že účastník číslo účtu pro vrácení platby neuvede, je mezi stranami této smlouvy ujednáno, že poskytovatel je oprávněn poukázat platbu na číslo účtu, ze kterého poskytovatel úhradu Kurzu obdržel (to platí i v případě, že úhrada Kurzu byla provedena z jiného účtu, než je účet účastníka). Pro vrácení plateb použije poskytovatel stejný platební prostředek, který účastník použil pro provedení počáteční transakce, pokud účastník v odstoupení výslovně neurčí jinak.

6. Odmítnutí doporučení

i. Účastník souhlasí a bere na vědomí, že informace poskytnuté poskytovatelem jsou vzdělávacího charakteru a představují subjektivní představu poskytovatele o dějích probíhajících na kapitálových trzích, za jejichž správnost poskytovatel neručí. Poskytovatel nemůže a nebere v úvahu investiční cíle, speciální investiční záměry, finanční situaci, ani specifické potřeby a požadavky konkrétního účastníka a poskytnuté informace nemohou být chápány jako:    a) rady týkající se obchodních, finančních, investičních, právních, regulačních, daňových nebo účetních záležitostí ani rady týkající se zajištění rizika,    b) doporučení nebo náměty týkající se obchodování,    c) ani jako jakýkoli jiný typ vybídky ke konkrétnímu jednání, investování nebo rozložení investic (dále jen „doporučení“). ii. Poskytovatel neodpovídá za žádnou ztrátu utrpěnou v důsledku investice učiněné na základě domnělého doporučení. Bez ohledu na tvrzení či prohlášení tvrdící opak (nevyjímaje výslovná prohlášení či tvrzení) nelze žádnou poskytnutou informaci vykládat jako záruku (výslovnou ani implikovanou), že příjemce dosáhne při obchodování podle poskytnuté obchodní strategie zisku, ani že příjemce při obchodování podle obchodní strategie neutrpí ztrátu. iii. Účastník se vzdává práva na náhradu škody způsobené informací nebo radou ve smyslu §2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7. Upozornění na rizika

Účastník bere na vědomí, že obchodování na kapitálových trzích je ovlivněno nepředvídatelnými jevy a i v případě, že účastník obchoduje v souladu s poskytnutou obchodní strategií, může dojít ke ztrátám nebo ziskům. Především obchodování s produkty využívajícími finanční páku, jako např. cizími měnami, finančními deriváty a komoditami, může být velmi spekulativní a ztráty i zisky mohou procházet dramatickými a rychlými zvraty. Každý účastník, který obchoduje na kapitálovém trhu, tímto stvrzuje, že obchoduje na základě vlastního rozhodnutí a je si vědom těchto rizik.

8. Nešíření obsahu Kurzu

i. Materiály obdržené účastníkem na základě této smlouvy jsou určeny pro jeho vlastní potřebu (není-li poskytovatelem výslovně uvedeno v jednotlivých případech jinak). ii. Účastníkovi nejsou dovoleny jakékoli materiály Kurzu, které obdržel na základě této smlouvy (videa, audia, texty ad.), dále šířit, sdílet, distribuovat nebo zpřístupňovat třetím osobám či ukládat na veřejně nebo jiným osobám přístupná úložiště dat nebo užívat pro komerční účely (není-li poskytovatelem uvedeno výslovně v jednotlivých případech jinak). V případě porušení některé z uvedených povinností: - odpovídá účastník poskytovateli za škodu tím způsobenou, - poskytovatel je oprávněn zneplatnit přihlašovací údaje účastníka (a tím mu zamezit přístup do online prostředí Kurzu), - poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu s účastníkem s účinností doručení výpovědi účastníku, - je účastník povinen uhradit poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši stejné, jako je cena Kurzu sjednaná dle této smlouvy, a to za každý případ porušení některé z těchto povinností účastníkem.

9. Odpovědnost účastníka

i. Účastník odpovídá za obsah (text, dokument, obrázky, video a jiné soubory apod.) a příspěvky, které vkládá do online prostředí Kurzu a nese plnou zodpovědnost za veškeré úkony jím zde činěné. Odesláním nebo vložením dat či příspěvků účastník zaručuje, že jejich obsah je v souladu s těmito obchodními podmínkami a že neporušuje autorská práva třetích osob. ii. Účastníkem vložená data a příspěvky jsou názorem účastníka - autora příspěvku - a je doporučeno takto k nim přistupovat; účastník odpovídá za vlastní uvedené názory. Poskytovatel neodpovídá za správnost a pravdivost příspěvků a dat vložených do online prostředí Kurzu účastníkem nebo třetími osobami (návštěvníky apod.), nenese za jejich obsah žádnou zodpovědnost a neodpovídá za škody jimi případně způsobené.

10. Autorská práva

i. Vlastníkem materiálů a výstupů poskytnutých v rámci Kurzu je poskytovatel a jsou jeho autorským dílem. Výhradní práva k programové, grafické i obsahové stránce Kurzu jsou majetkem poskytovatele. Všechna práva vyhrazena. ii. Na základě této smlouvy nenabývá účastník nebo jiná osoba žádná práva z duševního vlastnictví, jež náležejí poskytovateli ani k jeho obsahu či softwarovému a jinému vybavení Kurzu nebo jeho části. iii. Žádná část internetových stránek, na nichž je provozován Kurz (texty, obrázky, videa apod.), ani softwaru nesmí být v celku ani v části kopírována nebo jinak reprodukována nebo šířena mimo rozsah Kurzu bez předchozího souhlasu poskytovatele.

11. Data a příspěvky účastníka

i. Poskytovatel je oprávněn (bez nároku na odměnu ze strany účastníka) data či příspěvky účastníka a dalších osob (např. jeho komentáře, zážitky, názory, návrhy, úspěchy, fotografie, nahrávky a jiné záznamy apod.), vložené do online prostředí Kurzu nebo na jiné stránky provozované poskytovatelem nebo jinak poskytovateli účastníkem předané, dále bezúplatně užívat při své činnosti - např. pro doložení, ilustraci, ukázky nebo rozvoj činností poskytovatele a jeho produktů a jejich výsledků (např. pro doložení kvality či účinnosti Kurzu nebo ukázky jeho průběhu a příkladů jeho využití) – a ke své prezentaci (např. jako své reference, pro marketingové a reklamní účely apod.), k čemuž účastník dává poskytovateli výslovný souhlas. Poskytovatel je oprávněn tato data a příspěvky zveřejnit na svých internetových stránkách nebo prezentovat jiným způsobem. ii. Účastník bere na vědomí, že osobní a další údaje uvedené v příspěvcích a souborech, jež sám do veřejně nebo uživatelům Kurzu přístupné části online prostředí Kurzu nebo na jiné stránky provozované poskytovatelem vložil (např. do diskusí a fór, při plnění úkolů v rámci Kurzu apod.), jsou takto přístupné. Účastník bere na vědomí, že jakékoli informace a údaje publikované prostřednictvím jeho příspěvků či souborů na stránkách provozovaných poskytovatelem (např. na fórech a diskusích) mohou být (bez vlivu poskytovatele) použity třetími osobami (návštěvníky těchto stránek) a že tak účastník činí na vlastní nebezpečí; bezpečnost těchto údajů a informací nemůže poskytovatel zaručit. iii. V případě, že data či příspěvky účastníka a dalších osob (např. jeho komentáře, zážitky, názory, návrhy, úspěchy, fotografie, nahrávky a jiné záznamy apod.), vložené do online prostředí Kurzu nebo na jiné stránky provozované poskytovatelem nebo jinak poskytovateli účastníkem předané, obsahují osobní údaje, účastník dává souhlas s tím, aby tyto jeho příspěvky a soubory (včetně tam uvedených osobních údajů) byly dále poskytovatelem užity k účelům uvedeným v tomto bodě těchto obchodních podmínek. iv. Pokud se při požadavku poskytovatele na získání informací či údajů od účastníka přímo počítá s jejich poskytnutím či zpřístupněním třetí osobou, bude o tom účastník informován. v. Pokud účastník zašle poskytovateli nebo uvede v online prostředí Kurzu jakýkoli návrh či příspěvek či data, která naplňují znaky díla chráněného dle autorského zákona, poskytuje zároveň poskytovateli licenci, tedy právo takové dílo užít; tato licence je nevýhradní, teritoriálně neomezená, neomezená co do účelu užití díla, časově omezená na dobu výkonu majetkových práv autora, je poskytnuta bezúplatně, přičemž k užití díla není třeba souhlasu účastníka nebo jeho vyrozumění poskytovatelem.

12. Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

i. Poskytovatel postupuje při zpracování osobních údajů účastníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. ii. Poskytovatel se zavazuje nepředávat osobní údaje, mimo případy stanovené v uvedeném zákoně, v těchto obchodních podmínkách (viz zejména předchozí bod) nebo v případě, souhlasí-li s tím účastník, třetím osobám a poskytnuté osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu a v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje poskytovatelem zpracovávány, jakož i dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené správcům osobních údajů uvedeným zákonem. iii. Účastník uděluje souhlasem s těmito obchodními podmínkami poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů jím poskytnutých při uzavření smlouvy s ním, popř. jinak předaných v rámci Kurzu. iv. V případě, že v návaznosti na některé aktivity Kurzu je účastník požádán o poskytnutí některých dalších informací o sobě (např. prostřednictví vyplnění on-line dotazníku), vztahuje se i na tyto poskytnuté osobní údaje souhlas účastníka dle tohoto bodu obchodních podmínek; poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a účastník je může odmítnout, nicméně bez zadání požadovaných informací se nebude moci účastník příslušné aktivity účastnit (bez nároku na vrácení ceny uhrazené účastníkem poskytovateli nebo její části za tuto aktivitu). Souhlas se zpracováním osobních údajů je též účastníkem dán ve vztahu k osobním údajům účastníka, jež uvedl ve svých příspěvcích a souborech poskytnutých poskytovateli, jak je uvedeno v bodě Data a příspěvky účastníka. v. Souhlas dle této smlouvy je dán účastníkem poskytovateli ke zpracování osobních údajů pro účely poskytnutí plnění poskytovatele dle této smlouvy, včetně autorizace úkonů účastníka a zpracování v souvislosti s úhradami za plnění poskytnutá na základě této smlouvy či jinými pohledávkami poskytovatele vůči účastníku, pro účely umožnění účasti účastníka na aktivitách Kurzu a pro zvýšení ochrany online prostředí Kurzu a informování účastníků ze strany poskytovatele; příspěvky a soubory vložené účastníkem do online prostředí Kurzu nebo poskytovateli jinak předané je též poskytovatel oprávněn užít k účelům a za podmínek uvedených výše ve vztahu k datům a příspěvkům účastníka. vi. Jestliže jsou účastníkem dobrovolně (např. v rámci příspěvku účastníka v rámci Kurzu) předány poskytovateli citlivé osobní údaje (kterými jsou osobní údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu nebo sexuálním životě subjektu údajů nebo genetický údaj subjektu údajů), účastník tímto dává poskytovateli výslovný souhlas s jejich užitím, jak je popsáno v bodě týkajícím se dat a příspěvků účastníka, a to na dobu 10 let. Poskytnutí těchto údajů je vždy dobrovolné; účastník má právo – kromě práv uvedených dále – tento souhlas odvolat. vii. Účastník má právo: - odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděleným dle tohoto bodu obchodních podmínek, neboť poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; účastník však bere na vědomí, že v případě, že bude účastník požadovat odstranění osobních údajů uvedených na přihlášce účastníka, poskytovatel zneplatní jeho přihlašovací údaje a účastník nebude mít přístup do online prostředí Kurzu, - na přístup ke svým osobním údajům, - požadovat opravu svých osobních údajů, - obrátit se s podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, - požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, a to o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování a o příjemcích osobních údajů a jejich kategoriích, - v případě, že zjistí nebo se domnívá, že poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat poskytovatele o vysvětlení, jakož i požadovat, aby poskytovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může domáhat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů; účastník však bere na vědomí, že v případě blokování či likvidace osobních údajů uvedených na přihlášce účastníka poskytovatel zneplatní jeho přihlašovací údaje a účastník nebude mít přístup do online prostředí Kurzu.

Jaké údaje zpracováváme

1. Údaje obdržené v členské přihlášce se zpracovávají pouze za účelem vypsání platebního dokladu a nejsou dále nijak zpracovávány.
2. Soubory cookies jsou využívány pouze pro přihlášení - identifikaci seance registrovaného uživatele.
3. IP adresy jsou využívány k identifikaci uživatele a k interním statistikám vytíženosti webu.
4. Registrované emaily jsou využívány k identifikaci registrovanéhého uživatele a k občasnému zaslání informačních emailů týkajících se provozu webu. Zasílání informačních emailů je možné odmítnout na této stránce.
5. Všechny osobní údaje jsou uchovávány na profesionálním serveru v České republice.

13. Doručování a informování

i. Doručování písemností mezi stranami této smlouvy se děje elektronicky - e-mailem (v tom případě se za doručení považuje druhý den po odeslání elektronické zprávy, nebyla-li doručena dříve). ii. Poskytovatel informuje účastníky zveřejněním informace na své internetové stránce, na které jsou přístupné tyto obchodní podmínky, popř. i zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu účastníka. iii. Poskytovatel je oprávněn též zasílat účastníkům e-mailové zprávy související s aktivitami poskytovatele, účastníka nebo Kurzu, popř. o aktivitách s poskytovatelem spolupracujících subjektů; souhlas s uvedeným může účastník písemně odvolat doručením tohoto odvolání poskytovateli.

14. Změna obchodních podmínek

i. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. ii. O změně obchodních podmínek bude účastník informován; v případě, že účastník tuto změnu odmítá, má právo do 15 dnů ode dne oznámení změny vypovědět tuto smlouvu v jednoměsíční výpovědní lhůtě, jinak se má za to, že se změnou souhlasí.
loading
Loading Activity Panel...
×

Trader equity


  loading
×

Načítání intradenního grafu...


  loading
×

Načítání situace...

  loading
×

Načítání karty obchodu...

  loading
×

Načítání karty obchodu...

 

Omlouvám se, Unregistered...

Tato funkce je určená pouze pro členy Pravidelného provozu.

Co je a kolik stojí členství?

×

User Trade List


  loading
×

Delete request


 
Uveďte důvod, prosím (např. duplicita):

×